Inleiding

In deze tweede bestuursrapportage wordt een prognose gegeven van het te verwachten resultaat voor 2018. Hiertoe wordt in dit hoofdstuk een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten voor 2018 en daarbij behorende prognose van beide. Vervolgens wordt in een korte toelichting aangegeven hoe het geprognosticeerde resultaat is opgebouwd voor 2018.