Totaalbeeld en resultaat

In hoofdstuk 2 is (bij de beleidsverantwoording) ingegaan op de realisatie van de doelstellingen. Ook financiële afwijkingen zijn daar opgenomen. In onderstaand overzicht wordt een totaalbeeld van de verwachte resultaten weergegeven.

Omschrijving

Saldo (x € 1 miljoen)

Prognose/voorlopig resultaat

Programma 1 Vitaal en Sociaal Breda

- 12,2

Programma 2 Ondernemend Breda

 2,9

Programma 3 Duurzaam wonen in Breda

6,0

Programma 4 Basis op orde in Breda

- 5,8

Programma 5 Organisatie en financiën van Breda

- 1,7

Totaalprogramma's

-10,8

Correctie grondexploitaties, conform bestuursakkoord

-6,9

Inzet restant voorziening afvalservice

0,5

Inzet restant vrij besteedbaar deel  reserve sociaal domein

6,7

Budgetoverhevelingen

pm

Voorlopig resultaat 2018

-10,5

Het verwachte negatieve saldo voor 2018 van de programma's bedraagt in totaal € 10,8 miljoen Een uitgebreide toelichting op deze resultaten is in hoofdstuk 2 bij  de diverse programma's weergegeven. Dit is echter nog niet het te verwachten resultaat over 2018. Een aantal zaken hebben hier nog invloed op, te weten:

 • In lijn met het bestuursakkoord worden de positieve resultaten binnen de grondexploitaties gereserveerd voor de woonopgave. Aangezien deze positieve resultaten onderdeel zijn van de resultaten van de programma's wordt hiervoor een correctie uitgevoerd.
 • In de voorziening afvalservice resteert in 2018 nog een bedrag van € 0,5 miljoen. Dit bedrag wordt ingezet in 2018 en heeft daardoor een positief effect op het resultaat.
 • In het bestuursakkoord 'Lef en liefde' wordt aangegeven op welke wijze de reserve sociaal domein in de komende periode wordt ingezet. Eerdere besluitvorming over de inzet van deze reserve komt hiermee te vervallen. Als gevolg hiervan resteert er in de reserve sociaal domein nog € 6,7 miljoen ter dekking van het tekort 2018.

Tot slot is op onderdelen binnen de programma's de verwachting dat activiteiten over het jaar heen zullen gaan lopen. Dit kan pas volledig in beeld worden gebracht bij de jaarrekening over 2018, waarbij wellicht nog voorstellen dat budgetoverheveling zullen worden gedaan. Vooralsnog is hiervoor geen bedrag aan te geven en wordt deze als pm opgenomen.
Inclusief  deze aanvullingen op de resultaten per programma wordt voor 2018 een tekort verwacht van € 10,5 miljoen. Afhankelijk van de overwegingen van de raad en de keuze van het college zal er een planschadebedrag worden betaald aan de Lunet B.V. Hiermee is in deze prognose van het jaarrekeningresultaat nog geen rekening gehouden. Afhankelijk van de keuze zal dit maximaal ruim € 5 miljoen bedragen.

Rechtmatigheid
Met ingang van de decentralisering voert Breda, zowel voor zichzelf als voor acht andere gemeenten in de regio West-Brabant Oost, de administratie voor de inzet en afrekening van specialistische jeugdhulp. Sinds 2015 heeft Breda de administratie belegd bij een externe partij. Het huidige contract loopt ten einde en dient, gelet op de waarde van het contract, opnieuw Europees te worden aanbesteed. In de afgelopen periode zijn diverse analyses uitgevoerd om meer zicht te krijgen op grip en beheersing in het Jeugddomein. Daaruit zijn diverse hiaten gebleken in de kwaliteit van administratieve registraties en controles daarop. Het beeld is echter nog niet volledig, waardoor het op dit moment nog niet mogelijk is een sluitend bestek op te stellen: Op specifieke onderdelen worden thans audits voorbereidt, op basis waarvan specifieke eisen en (rand)voorwaarden worden geformuleerd die gesteld kunnen worden aan (externe) administratieve dienstverlening. Gelet op de complexiteit van het stelsel voor Jeugdhulpverlening en het belang van een adequate informatievoorziening heeft het college besloten eerst de uitkomsten van het nader onderzoek af te wachten, alvorens te starten met de nieuwe Europese aanbestedingsprocedure. Omdat strikt genomen nu aanbesteed had moeten worden, leidt verlenging tot een afwijking van de aanbestedingsregelgeving. Dit leidt tot een rechtmatigheidsfout met een waarde van circa € 1,0 mln. (de contractwaarde behelst twee contractjaren 2018 en 2019) en is dus van invloed zijn op het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2018. Indien de totaal geconstateerde afwijkingen de drempel van € 6 miljoen ( tolerantiegrens van de accountant) overschrijden, leidt dit tot niet tot een goedkeurende controleverklaring ten aanzien van rechtmatigheid.

Begrotingswijzigingen
Aanpassingen van de begroting hebben betrekking op de hieronder benoemde besluiten en aanpassingen.  
Met ingang van 1 februari 2018 worden aan de Raad voorgelegde besluiten die een begrotingswijziging tot gevolg hebben, altijd vergezeld met een beslispunt met daarin de voorgestelde begrotingswijziging. Bij de nieuwe werkwijze is tevens afgesproken om de technische wijzigingen mee te laten lopen met de bestuursrapportagemomenten. In de financiële paragraaf treft u de bijbehorende cijfers aan en voor de volledigheid ziet u ook daar een korte toelichting per wijziging.
In de financiële paragraaf treft u de volgende begrotingswijzigingen aan:

 1. In de voorjaarsnota 2017 was er een bedrag beschikbaar gesteld voor banen in creativiteit en ambacht.  Het bedrag a € 100.000 voor 2018 was nog niet verwerkt in de begroting 2018, dat wordt met deze wijziging gerealiseerd;
 2. Aanpassing van de kapitaallasten. De kapitaallasten worden aangepast naar aanleiding van de actualisering van het meerjaren investeringsplan;
 3. Technische correctie van de bij de begroting opgenomen stelposten. Deze worden nu geplaatst op het juiste product;
 4. Subsidie Smart City wordt met deze wijziging verwerkt in de begroting 2018;
 5. Bij het verwerken van de budgetoverhevelingen bij raadsvoorstel inzake de resultaatsbestemming 2017 (BBV-2018-1715) was het nog niet exact bekend waar hoe bedrag inzake Sport in de openbare ruimte zou moeten worden verwerkt.  Deze wijziging wordt bij deze alsnog verwerkt;
 6. Voor wat betreft raadsvoorstel inzake de resultaatsbestemming 2017 (BBV-2018-1715) is bij punt 5 besloten om € 250.000 op te nemen in de begroting 2018 ten gunste van de 1/3 regeling sportverenigingen;
 7. Bij de eerste bestuursrapportage (BBV2018-1683) is middels punt 8 besloten om € 300.000 in te zetten voor de flexibele organisatie. Met deze  wijziging wordt dit ook als zodanig verwerkt in de begrotingscijfers(deel 2018 € 80.000, 2019 € 220.000);
 8. Door een interne verhuizing van een medewerker worden de hieraan gekoppelde salariskosten met deze wijziging ook verplaatst;
 9. In het raadsbesluit 45696 heeft uw raad het griffieplan vastgesteld.  De hieruit voortvloeiende kosten worden verwerkt in de begroting 2018;
 10. Uw Raad heeft het Groenfonds opgeheven. De hiervoor ontvangen middelen vanuit derden lopen hierdoor niet meer via het eerder genoemde Groenfonds, maar worden nu gestort in de investeringsreserve, zodat de toekomstige investeringen ten behoeve van het buitengebied hiermee gefinancierd kunnen worden;
 11. In de voorjaarsnota 2017 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor een functionaris gegevensbescherming, middels deze wijziging worden deze middelen op de juiste plaats gezet;
 12. Overheveling kosten ondersteuning vennootschapsbelasting;
 13. Bij het besluit van de 1e bestuursrapportage 2018 heeft de Raad bij punt 5 en punt 6 besloten om bedragen vanuit de reserve Wijkontwikkeling te laten storten in de Investeringsreserve.  Deze onttrekking c.q. storting dient te verlopen via de exploitatiereserve en resulteert derhalve in deze    begrotingswijziging;
 14. Na vaststelling van de jaarrekening worden jaarlijks de rentemutaties opnieuw doorberekend.   De effecten van deze actualisering worden hier met deze wijziging ook financieel in de begroting verwerkt;
 15. Een technische correctie waarbij inkomsten worden gecorrigeerd. Bedrag was ten onrechte opgenomen als een inkomst, dit bedrag had als negatieve kosten verantwoord dienen te worden;
 16. De restantbedragen inzake de onderwijs subsidieregelingen uit 2017 worden met deze wijziging overgezet naar 2018;
 17. Voor wat betreft raadsvoorstel inzake de resultaatsbestemming 2017 (BBV-2018-1715) is bij punt 3 besloten om € 366.000 op te nemen in de begroting 2018 ten behoeve van de afronding van Wijkontwikkeling;
 18. Gebleken is dat de doorbelasting van bepaalde uren voor 2018 nog niet goed in de begroting verwerkt was. Dit wordt met deze wijziging gecorrigeerd;
 19. Bij raadsvoorstel BBV 2017-574 heeft uw Raad ingestemd met de exploitatie-overeenkomst fietsenstalling NS station.  De verdeling over de diverse jaren (2018-2022) is na voortschrijdend inzicht aangepast. Dit wordt financieel verwerkt met deze wijziging;
 20. Betreft de aanpassing van het budget BUIG naar aanleiding van het definitieve budget;
 21. Met deze wijziging wordt de loonprijscompensatie verwerkt;
 22. Op 14 juni jongstleden heeft u het raadsvoorstel BBV 2017-1341 inzake de voortgangsrapportage Via Breda en afsluiting project OV-terminal vastgesteld.  De hieruit voortvloeiende financiële consequenties worden met deze wijzing verwerkt in de begroting;
 23. Jaarlijks wordt er voor de extra kosten die ontstaan als gevolg van de areaaluitbreidingen van de afgelopen periode middelen beschikbaar gesteld;
 24. Middels raadsvoorstel BBV 2017-904 bent u geïnformeerd over de overdracht van het pand Oranjeboom 198. De financiële consequenties worden met deze wijziging verwerkt;
 25. Er heeft een actualisering uitgevoerd inzake de dotaties in de onderhoudsvoorziening, de wijzigingen worden hiermee verwerkt in de begroting;
 26. Deze wijziging betreft een technische correctie inzake het verschuiven van budgetten;
 27. Nu alle medewerkers van het RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) op de loonlijst van de gemeente Breda zijn gekomen, wordt deze verandering ook doorgevoerd in de cijfers van de begroting;
 28. De investeringen rondom de Champions Trophy zijn gedaan met de zogenaamde 1/3 regeling. Derhalve wordt het door u beschikbaar gestelde krediet omgezet naar exploitatiemiddelen;
 29. Zoals reeds toegelicht bij het onderdeel Wonen, wordt er bij deze wijziging het deel exploitatie overgeheveld naar het investeringskrediet;
 30. In de maartcirculaire zijn de middelen ten behoeve van de bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komen te vervallen, met deze wijziging wordt de dekking van deze bijdrage verwerkt in de begroting;
 31. Met deze wijziging worden die onderdelen aangepast waar de extra gemaakte lasten worden gedekt door extra ontvangen inkomsten.  Baten en lasten zijn derhalve neutraal, maar de begrotingscijfers worden aangepast aan de werkelijkheid. Deze wijziging is mede ingegeven naar aanleiding van de bespreking van het verschoningsbesluit jaarrekening 2017 in de Raad.  Tijdens dit overleg is toegezegd dat de hogere opbrengsten en de daarmee gepaard gaande kosten middels een begrotingswijziging aan u zouden worden voorgelegd;
 32. Het haalbaarheidsonderzoek betreffende de Vuelta is positief uitgevallen, mits er voldoende bijdragen van derden komen. Vooruitlopend op de definitieve go wordt het toegezegde deel van onvoorzien alvast gereserveerd en geblokkeerd (BBV 2018-1406);
 33. Technische overheveling in verband het centraal plaatsen van de watersysteemheffing;
 34. Technische aanpassing als gevolg van het omhangen van grootboeknummers;
 35. Met de City Deal "Zorg voor Veiligheid in de Stad" (besluit BBV 2017-1379) wordt het sociale domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar verbonden. De financiële consequentie wordt met deze wijziging ook conform in de begroting verwerkt;
 36. In besluit 2018-1436 Buurtrecht Breda is de verordening Buurtrecht Breda 2018 vastgesteld.  De hiervoor beschikbare middelen worden met deze wijziging overgeheveld naar wijkaanpak;
 37. Deze wijziging betreft mutaties in de reserve Sociaal Domein ten behoeve van het realiseren van de beginstand van de reserve per 1-1-2019 conform de afspraken in het bestuursakkoord 2018-2022. (Hierin is aangegeven dat er in 2019 € 3 miljoen en in 2020 € 1,5 miljoen gereserveerd is ter dekking van het tekort sociaal domein in 2019 en 2020);
 38. Het voorstel inzake de realisatie van het Generaal Maczek Memorial wordt met deze wijziging financieel in de begroting verwerkt.
 39. Overnemen activiteit milieustation Moerdijk.