Ondernemend Breda

Ambitie

Welke afwijkingen zijn er ten aanzien van de in de Begroting 2018 opgenomen ambitie te melden?

Het verwachte resultaat van programma 2 bij de jaarrekening is € 2,9 miljoen positief. € 9,6 miljoen positief op de lasten en € 6,7 miljoen negatief op de baten. € 2,6 miljoen van dit positieve resultaat betreft de Versnellingsopgave Wonen uit het bestuursakkoord. Vrij besteedbaar resteert € 0,3 miljoen.

De thema`s

Thema  2.1:

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

Opgave Economie
Volgens de Economische Barometer 2018 gaat het goed met de Bredase economie. De werkgelegenheid is fors toegenomen en de werkloosheid gedaald. Het aantal werkende personen in Breda bedraagt circa 102.000 en zit qua ontwikkeling boven de prognose. Ook het aantal vestigingen is toegenomen. De vraag naar bedrijfsgronden in Breda vanuit nieuwe vestigers (deels internationaal) en bestaande Bredase bedrijven is onverminderd groot. Er is een tekort aan bedrijfsgronden om de korte termijn vraag op te vangen.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Thema  2.2:

Grote projecten in de stad

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

De centrumlocaties zijn onderdeel van het landelijke programma Stedelijke transformatie; met de provincie Noord Brabant is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten rond de ontwikkel- en realisatiestrategie voor de centrumlocaties in Breda, gegeven het bovenlokale belang. Inspanningen zijn erop gericht om provincie en Rijk deelgenoot te maken van deze opgave. Een derde deel van het nieuw gedefinieerde centrum van Breda is onderhevig aan transformatie. Dit biedt grote kansen voor het economisch vestigingsmilieu, en zal van invloed zijn op het karakter en identiteit van Breda.

Via Breda
OVTC, WOB-verzoek: BN DeStem heeft 5 juli jl. een Wob verzoek ingediend voor onderzoek naar calamiteiten tijdens de opbouw en bouw van het station in Breda.
Gevraagd wordt naar alle informatie over calamiteiten en\of constructiefouten in het gehele station vanaf 1 januari 2014 tot juli 2018 en specifiek alle interne en externe communicatie (mails, etc.) van alle betrokkenen met externe partijen, zoals de Veiligheidsregio, NS / ProRail en het architectenbureau. Genoemd worden daarbij lekkages, het loslaten van plafondplaten en vallende stenen uit plafond boven fietsenstalling zuidzijde. Dit Wob verzoek is nagenoeg onbegrensd en daarmee enorm omvangrijk, ook voor wat betreft de inzet van ambtenaren om informatie te zoeken en te bewerken, waarbij ook de belangen van de externe partijen moeten worden meegenomen. Vooralsnog worden de kosten voor ambtelijke inzet geraamd op ca € 100.000,-, gespreid over 2018 (€ 50.000) en daarna.  Met een pragmatische werkwijze / procedurevoorstel aan BN DeStem wordt getracht om de kosten te beperken. De kosten worden zoveel mogelijk binnen beschikbare middelen opgevangen.
Voor de planontwikkeling Thes heeft het college besluiten genomen voor een programmawijziging van kantoren naar wonen en het vrijgeven van het concept ontwerp Bestemmingsplan. Er zijn 3 zienswijzen ingediend o.a. door de wijkraad Belcrum over de parkeerproblematiek in de stationsomgeving. Met de marktpartij zijn afspraken gemaakt over het toepassen van de meest optimale vorm van toekomstbestendig parkeren voor zowel bewoners als bezoekers van de bewoners. Wijkraad is daarover positief en zal naar verwachting geen zienswijze indienen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt thans ter inzage.
De Allonge op de Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst met Thes wordt in het 4e kwartaal getekend.

Het haalbaarheidsonderzoek van 5Tracks is vertraagd als gevolg van de snel stijgende bouwkosten waardoor een langer ontwerpproces noodzakelijk is geweest. In het laatste kwartaal zal bestuurlijke besluitvorming (ook bij de marktpartij) plaatsvinden over het vervolgproces en de ontwikkel- en koopovereenkomst.   
In samenwerking met Waterschap en Provincie loopt onderzoek naar klimaatadaptief maken van grootschalige verstedelijking in het centrumgebied. Een van de concrete opgave is om het waterlandschap de Zoete Delta, ten noorden van het spoor, verder in ontwikkeling te brengen. Dit is een voorwaarde voor de doorontwikkeling van Via Breda en dan meer specifiek voor het Havenkwartier.
In het Havenkwartier wordt de besluitvorming voorbereid over de resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken van de locaties Klavers Jansen en de locatie Backer & Rueb.  
De gezamenlijke verkenning voor de locatie Corbion (ook noodzakelijk voor de Zoete Delta) wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.  
Met betrekking tot de ontwikkeling van Drie Hoefijzers Noord wordt een allonge voorbereid op de liggende anterieure overeenkomst met AM Vastgoedontwikkeling B.V.. Dit is nodig omdat de laatste inzichten nopen tot enkele afwijkingen van het vastgestelde plan, zoals bijvoorbeeld de wens voor 1 parkeerkelder voor de appartementenbewoners in plaats van 2 aparte. Daarnaast moeten er contractuele afspraken worden gemaakt over de aanpassingen en bescherming van het grondwaterkerend vlies dat onder het spoor- en H.O.V.-viaduct aanwezig is. In 2019 is de start van de realisatie van de ontwikkeling gepland. Deze zal naar verwachting gefaseerd gedurende ongeveer 3 jaren plaatsvinden. De eerste fase (circa 50 woningen) van het plan staan in de presale.

Gasthuisvelden
Voor de Nieuwe Mark is de consultatie en vaststelling VO door college voorzien in het 4e kwartaal. Thans wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een Europese subsidie aanvraag en tevens lopen er voorbereidende gesprekken met het Waterschap en de Provincie met betrekking tot cofinanciering en kennisdeling. Het ontwerp en de uiteindelijke realisatie van de Nieuwe Mark kan niet worden gerealiseerd zonder dit in samenhang met De Rooi Pannen en de UWV-locatie te doen.  
In Gasthuisvelden Noord zal de herontwikkeling van kazerne Seelig-noord  naar de onderwijs-campus van MBO school De Rooi Pannen naar verwachting in januari 2019 zijn afgerond, circa 5 jaar nadat het Rijk het gebied heeft verkocht.
Voor het gebied Gasthuisvelden West wordt in samenwerking met de vastgoedeigenaren gewerkt aan een ontwikkelingsvisie waarin o.a. scenariostudies en een financiële doorrekening is opgenomen. Naar verwachting wordt de ontwikkelvisie eind van dit jaar bestuurlijk aangeboden.
De overdracht van de voormalige Rechtbank vindt later plaats dan gepland. Naar verwachting zal overdracht eind 2018 plaatsvinden.
Het voormalige Belastingkantoor ‘De Teruggave’ is gereed gemaakt om voor een periode van maximaal 5-10 jaar te verhuren, conform de bij de fasering die bij de gebiedsvisie is vastgesteld.

Amphia
Voor de locatie Molengracht vindt dit jaar nog de opstart plaats van de 2e fase realisatie infrastructuur. Deze fase behelst onder andere het aanbrengen van een fietspad langs de Hogeschoollaan en de definitieve aanhechting van de openbare ruimte en voorplein Amphia. Per 1 juni 2018 is BPD eigenaar van de locatie Langendijk. BPD verhuurt de locatie tot en met 2021 aan Amphia. BPD heeft verzocht voor een gesprek voor opstarten gebiedsontwikkeling.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Thema  2.3:

Dynamische stad

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

Musea
Collectiebeheer:
Het wegwerken van de achterstanden in het collectiebeheer en het proces van ontzamelen -dat zou moeten leiden tot een kleinere, beter beheerbare collectie- kost meer dan aanvankelijk bij het raadsbesluit in 2017 is vastgesteld. Voor 2019 zijn er nog afdoende middelen, maar voor de jaren daarna waarschijnlijk niet. Er is een task-force ingesteld die samen met de betrokkenen het proces de komende jaren gaat begeleiden en bij VJN 2019 zal er een concreet voorstel liggen voor het oplossen van deze problematiek.

Generaal Maczek Memorial
In het bestuursakkoord is opgenomen dat het Generaal Mazcek Memorial er gaat komen. De realisatie van het gebouw is afhankelijk van financiële ondersteuning door de Provincie, het V-fonds en de gemeente. De Provincie en het V-Fonds hebben inmiddels een bijdrage van ieder € 500.000,- toegezegd. Door de stijging van de bouwkosten, het vele werk in de bouw, en daardoor een tekort aan bouwers/personeel, alsook de ingewikkelde bouwopgave, blijken de bouwkosten met € 300.000,- te zijn toegenomen. Voor dit bedrag heeft de stichting Generaal Mazcek Memorial de gemeente om aanvullende financiële ondersteuning gevraagd.
Het college heeft besloten de aanvullende financiering van € 300.000 vanuit de post onvoorzien 2018 te dekken en dit bedrag te storten in de exploitatiereserve. Dit bedrag komt vervolgens in 2019 beschikbaar:  de Stichting Generaal Maczek Memorial dient hiervoor een onderbouwde subsidieaanvraag in.
Met de eerder door de gemeente beschikbare financiële middelen heeft de stichting voorbereidende werkzaamheden verricht. Met de extra financiële impuls van de gemeente is er nu voldoende budget om het bouwwerk te realiseren. Het voornemen van de stichting was om eind 2018 de deuren te openen. Door de hogere bouwkosten en de langere doorlooptijd van de aangevraagde subsidies is die planning vertraagd. Het streven is dat het Generaal Maczek Memorial klaar is voor de viering van 75 jaar bevrijding van Noord Brabant in 2019.

Erfgoed
Er zijn in 2018 minder externe onderzoeksopdrachten ten behoeve van de inventarisatie van de waardering van erfgoed verstrekt. Dit als reactie op een in de eerste Berap gesignaleerde verwachtte budgetoverschrijding in 2018.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Relevante afwijkingen ten opzichte van huidig begrotingsjaar

Het verwachte resultaat van programma 2 bij de jaarrekening is € 2,9 miljoen positief. € 9,6 miljoen positief op de lasten en € 6,7 miljoen negatief op de baten. € 2,6 miljoen van dit positieve resultaat betreft de Versnellingsopgave Wonen uit het bestuursakkoord. Vrij besteedbaar resteert € 0,3 miljoen.

Thema 2.1 Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Resultaat prognose: € 2,85 mln. positief

Toelichting:

De grondexploitaties zijn herzien. Op basis van de gerealiseerde kosten en opbrengsten zijn de prognoses bijgesteld. Daarnaast zijn ook de parameters zoals rente, kostenstijging en opbrengststijging herzien. Dat geeft een positief saldo op de lasten van € 7,1 miljoen en een negatief resultaat op de baten van € 4,5 miljoen. Voor de grondexploitaties voor bedrijventerreinen wordt daarmee een positief saldo ad € 2,6 miljoen verwacht. De reden voor dit positief resultaat betreft het liquideren van de grondexploitatie Heilaar Noord (€ 3,4 miljoen. Als positief resultaat van de grondexploitaties bedrijventerreinen was reeds een bedrag van € 0,78 miljoen ingeboekt. Daarnaast stijgt de benodigde voorziening negatieve planresultaten (met € 0,086 miljoen) als gevolg van twee meer negatief uitvallende grexen (Markpark, Rithmeesterpark). Opgemerkt wordt dat de taakstelling van winstnemingen uit het bestuursakkoord voor de periode 2018-2022 eerder in de tijd worden gerealiseerd. De winstnemingen van het grondbedrijf dienen ter dekking van de middelen van de Versnellingsopgave Wonen.

Een positief resultaat van € 0,15 miljoen ontstaat doordat het aantal toekenningen van subsidieaanvragen Stimuleringsregeling Economie beneden verwachting ligt. Er komen voldoende aanvragen binnen, echter voldoet een groot deel hiervan niet aan de voorwaarden om voor een subsidie in aanmerking te komen. Afgesproken is om na 2 jaar (begin 2019) een evaluatie te houden, waarbij ook onderzocht wordt of de voorwaarden nog passend zijn.
Aan Evenementen wordt dit jaar € 0,1 miljoen minder uitgegeven omdat een aantal grote evenementen, o.a. Outdoor Brabant, in 2018 niet gaan plaatsvinden.

In 2009 heeft de gemeente in samenwerking met de Provincie een onrendabele top subsidie van € 1 miljoen verstrekt aan TripleO B.V. voor het realiseren van het AV-Huis. Doel van die subsidie was om bedrijven uit de audiovisuele sector de mogelijkheid te bieden om tegen lagere dan marktconforme prijzen ruimte te huren in dit AV-Huis. De mogelijkheid om ruimte te huren tegen lagere dan marktconforme prijzen was/is noodzakelijk in de AV-sector, omdat het vaak gaat om minder draagkrachtige bedrijven. De subsidie is bedoeld om het verschil tussen de huurprijzen met betrekking tot bepaalde ruimten in het AV-Huis en de marktconforme huurprijzen te compenseren. Het AV-Huis is onderdeel van het project TripleO Campus. De subsidie had een looptijd van 10 jaar, waarna vaststelling zou plaatsvinden. Het faillissement in 2016 van een aan de subsidieontvanger gelieerde BV (welke het AV Huis op dat moment in eigendom had) gaf aanleiding om over te gaan tot een finale verantwoording en vaststelling.  Uit uitvoerig onderzoek door de gemeente zijn diverse onregelmatigheden bij de subsidieverantwoording gebleken. Dit heeft uiteindelijk in juni 2018 geleid tot een subsidiebeschikking, waarbij voor een fors lager bedrag werd vastgesteld. Hierdoor is een terugvordering ontstaan van € 0,9 miljoen. Het is gelet op de slechte financiële positie (faillissement) waarin de subsidieontvanger zich bevindt niet zeker of dit (volledige) bedrag kan worden geïnd. Derhalve zijn zowel de ontstane vordering als een extra reservering voor dubieuze debiteuren voor dit bedrag verwerkt.  

Thema 2.2 Grote projecten in de stad
Resultaat prognose: € 0,125 mln. positief

Toelichting:

Voor Via Breda verwachten we een voordelig resultaat van € 0,125 miljoen. Dit betreft het saldo van een voordelig resultaat op de lasten van € 1,925 miljoen en een nadelig resultaat op de baten van € 1,8 miljoen. De onderuitnutting wordt grotendeels veroorzaakt bij het onderdeel Markt en Programmering. Andere projecten, zoals 5 Tracks en Thes, hebben meer inzet gekost dan was voorzien en daardoor kan pas in het 4e kwartaal een start worden gemaakt met de actualisatie van de Ontwikkel- en Realisatiestrategie.
Bij een grondruiling in het gebied Drie Hoefijzers Noord, met betrekking tot de Ceresstraat, is vertraging ontstaan in het verleggen van kabels en leidingen. Hierdoor ontstaat waarschijnlijk een op de gemeente verhaalbare (niet verzekerde) schade waarvan de omvang op dit moment nog niet is in te schatten.

Investeringen:      Menno van Coehoornstraat:
Binnen het Stationskwartier is herinrichting van de Menno van Coehoornstraat als enige van de toeleidende straten indertijd niet opgenomen in de vastgestelde grondexploitatie. Dit is eerder aanleiding geweest voor correspondentie met de omgeving en bespreking in de raad. De omgeving heeft opnieuw gevraagd om herinrichting op hetzelfde kwaliteitsniveau als overige straten in het Stationskwartier.
Vanuit wijkzaken/riolering zijn er middelen beschikbaar om de riolering te vervangen, voor het overige is € 0,25 miljoen aan investeringen nodig. De investeringen van de Menno Coehoornstraat maken geen onderdeel uit van het investeringskrediet Stationskwartier (van € 18 miljoen), dat eind 2016 door de raad is gevoteerd.  Binnen dit restantkrediet Investeringen Stationskwartier is ruimte aanwezig om de investeringen van € 0,25 miljoen op te kunnen vangen door lagere investeringskosten op een aantal onderdelen. Dit betekent lagere kapitaallasten vanuit het onrendabel investeringsvolume.
Bovenstaande heeft geen gevolgen voor het resultaat van programma 2.

Thema 2.3 Dynamische stad
Resultaat prognose: € 0,15 mln. negatief

Toelichting:

In de 1e Bestuursrapportage is voor Cultureel erfgoed aangegeven dat er voor 2018 een tekort werd voorzien van ca. € 223.000 als er geen maatregelen genomen zouden worden. De oorzaak van het tekort is onderzocht en waar mogelijk hebben we maatregelen genomen. Er zijn/worden in 2018 als (bovenwettelijke) taak eenmalig minder externe onderzoeksopdrachten ten behoeve van de inventarisatie van de waardering van erfgoed verstrekt en er zijn enkele correcties doorgevoerd in de vermelde kosten die niet juist  in de begroting stonden. Door deze maatregelen wordt nu een tekort van € 150.000 aan het einde van 2018 voorzien. Verder zijn er in 2018 geen mogelijkheden om kosten te verminderen aangezien onder vrijwel alle bovenwettelijke taken en kosten meerjarige afspraken liggen.  

Thema 2.4 Beroepsonderwijs en Huisvesting Onderwijs
Resultaat prognose: € 0

Toelichting:

Geen relevante afwijkingen

Thema 2.5 Verbindend bestuur
Resultaat prognose: € 0

Toelichting:

Geen relevante afwijkingen