Duurzaam wonen in Breda

De thema`s

Thema  3.1:

Wonen in Breda

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

Vanuit het coalitieakkoord is de afgelopen maanden ingezet op de versnelling van de woningbouwproductie in Breda. Tevens is extra ambtelijke inzet geleverd op de inventarisatie van de CPO behoefte. Met de corporaties worden afspraken voorbereid voor de periode 2019-2022, voor de versnelling van realisatie van sociale woningbouw. De wijze waarop de eerdere impuls voor de sociale woningbouw (€1,5 miljoen) wordt ingezet is hier onderdeel van en te betrekken bij de keuzes voor de inzet van de middelen die in het coalitieakkoord zijn benoemd voor de realisatie van meer woningen in Breda.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Thema  3.3:

Grote woonprojecten in de stad

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

Alle ontwikkelingen worden verder gerapporteerd in de paragraaf Relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting – thema 3.3.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

Alle ontwikkelingen worden verder gerapporteerd in de paragraaf Relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting – thema 3.3.

Thema  3.4:

Bereikbaar Breda

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

Parkeren. De regulering van de in de begroting genoemde gebieden (Belcrum Noord, 3 hoefijzers en Linie) loopt. Daarnaast zijn ook de wijken Zandberg Oost, Zandberg West en Sportpark aangezet in de vorm van een wijkplanproces parkeren.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Thema  3.5:

Breda is een duurzame en bestendige stad

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

De uitwerking van het project VANG heeft gevolgen voor het genoemde risico. De uitwerking daarvan vindt u terug onder Relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting – onder thema 4.3.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Relevante afwijkingen ten opzichte van huidig begrotingsjaar

Het te verwachten resultaat voor het jaar 2018 voor het programma Duurzaam wonen in Breda bedraagt €6 miljoen positief.

Thema 3.1. Wonen in Breda
Prognose €0 miljoen
Een bedrag van €0,5 miljoen in 2018, te storten in het Alliantiefonds voor de Woonagenda, is nog onzeker, omdat de afspraken met de Alliantie dit najaar moeten worden gemaakt. De besprekingen met de Alliantie zijn inmiddels gestart. De resterende middelen van de €0,5 miljoen voor 2018 zijn noodzakelijk om aan de in 2017 gemaakte afspraken met de Alliantie invulling te kunnen geven. Voor 2018 ziet het er naar uit dat de taakstelling van 130 sociale woningen kan worden gerealiseerd zonder dat deze middelen in 2018 hoeven worden aangewend.

Voor de Starters- en blijversleningen dienen exploitatiegelden omgezet te worden naar investeringsmiddelen. Bij de voorjaarsnota 2017 is voor de versterking van de woonagenda in 2018 €2,0 miljoen exploitatiegeld uit de Algemene reserve beschikbaar gesteld.

Hiervan is €0,4 beschikbaar voor de uitgifte van starters- en blijversleningen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording(BBV) moet activering plaatsvinden. Voorgesteld  wordt deze €0,4 miljoen exploitatiegeld om te zetten naar en als dekking te gebruiken voor een investeringskrediet van €2,5 miljoen voor de uitgifte van revolverende (leningen die terugbetaald moeten worden zodat ze opnieuw ingezet kunnen worden) leningen.

Momenteel zijn dit starters- en blijversleningen en mogelijk in de toekomst verzilverleningen. Voor deze laatste volgt een apart raadsvoorstel.

Thema 3.2 Verdeling beschikbare ruimte
Prognose +/+ €0,1 miljoen
Geen bijzonderheden te melden.

Thema 3.3 Grote woonprojecten in de stad
Prognose +/+ €5,5 miljoen
Binnen dit thema is een positief resultaat van €5,5 miljoen, dit bestaat uit €4,3 miljoen uit de prognose resultaat grondexploitaties en €1,2 miljoen resultaat verkoop panden en gronden.
Voor panden en gronden wordt in 2018 een resultaat verwacht van €1,2 miljoen positief; dit wordt met name veroorzaakt door een niet begrote verkoop van percelen in de Hoge Vucht (€1,2 miljoen).Voor gemaakte kosten in het voormalige belastingkantoor ontvangen we van het COA een bedrag van €0,2 miljoen.
Het resultaat grondexploitaties bestaat in de eerste plaats uit winstnemingen voor de volgende projecten Verzamelcomplex Woningbouw (€0,9 miljoen), Roosberg (€0,5 miljoen), Waterdonken (€0,1 miljoen), Hoge Gouw (€2,5 miljoen), Haenen-zuid (€0,6 miljoen) en Burgemeester Middelaerlaan: (€0,1 miljoen). Daarnaast wordt een positief resultaat verwacht van €0,3 miljoen voor liquidatie van een grondexploitatie. In de begroting was reeds opgenomen een verwacht positief grex resultaat van € 0,7 mln.
Voor de resultaten van de grondexploitaties dient een relatie te worden gelegd met de opgave Wonen. In het Bestuursakkoord zijn voor de periode 2019-2022 €14 miljoen middelen beschikbaar gesteld en is een taakstelling van €13,2 miljoen winstnemingen uit het grondbedrijf opgenomen.  Uit de herziening van de grondexploitaties per 1 juli 2018 blijkt dat de totale taakstelling haalbaar is, maar voor een deel versneld beschikbaar komt en al in 2018 wordt behaald.  Daarbij wordt opgemerkt dat de verwachte resultaten in de tijd onzeker zijn.  Om de programmering nu al te kunnen vorm geven en de omvangrijke opgave voor Wonen in de komende periode te  kunnen realiseren  zijn de middelen eerder dan bij de vaststelling van de jaarrekening 2018  beschikbaar te maken. Aan de raad wordt voorgesteld
om het verwachte resultaat van €7 miljoen van de grondexploitaties uit 2018 te oormerken voor de woonopgave. Hiermee kan de beoogde versnelling al eerder concreet gemaakt worden naar en met partijen, waaronder de alliantiepartners waarmee eind 2018 alliantieafspraken gemaakt worden voor de periode 2019-2022.

Het geprognosticeerde bedrag is opgebouwd uit €1,3 miljoen lagere lasten en €4 miljoen hogere baten dan begroot.

Thema 3.4 Bereikbaar Breda
Prognose +/+ €0,5 miljoen
Op basis van de huidige ontwikkelingen met name op betalingsbereidheid en fiscale handhaving verwachten we voor het Parkeerbedrijf een positief resultaat van circa €0,5. Dat is het resultaat inclusief de €0,3 miljoen die oorspronkelijk uit de reserve onttrokken zou worden.   
Het geprognosticeerde bedrag is opgebouwd uit €0,1 miljoen hogere lasten en €0,6 miljoen hogere baten dan begroot.

Thema 3.5 Breda is een duurzame en bestendige stad
Prognose -/- €0,1 miljoen
Door de vertraging van de bouwwerkzaamheden van boerderij Wolfslaar worden geen inkomsten uit horeca gerealiseerd (-/-€0,1 miljoen).