Stand van zaken openbaar onderhoud

Openbaar Onderhoud

  1. Stand van zaken inhaalslag openbaar onderhoud wegen;
  2. Gemiddeld onderhoudsniveau per kapitaalgoed + openbaar groen (indien mogelijk gesplitst naar dorp/wijk;
  3. Overzicht lopende projecten en overzicht  toekomstige projecten + evt. uitleg waarom vertraging / uitstel per project.

Antwoord:
Inmiddels is de evaluatie en actualisatie van het beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte aan de raad aangeboden. De gevraagde informatie onder a en b is daarin opgenomen. Het onderhoudsniveau van het openbaar groen is C in de woonwijken en A in de binnenstad. Een verdere specificatie is niet gemaakt voor het beheer en onderhoud in de stad. Voor wat betreft de lopende projecten verwijzen wij graag naar de raadsbrief van 13 september jl. Hierin is gevraagde informatie onder c opgenomen.