Organisatie en financiën in Breda

Ambitie

Welke afwijkingen zijn er ten aanzien van de in de Begroting 2018 opgenomen ambitie te melden?

Het verwachte resultaat van het programma Organistaie en Financien van Breda (programma 5) bij de jaarrekening is €  1,7 miljoen negatief. Dit resultaat bestaat uit hogere lasten (€ 3,0 miljoen negatief) en hogere baten (€ 1,3 miljoen positief).

De thema`s

Thema  5.2:

Solide financiën: (financieel gezond)

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

In het kader van transparante en flexibele financiën hebben we in de begroting 2018 aangegeven dat er een voorstel gemaakt zou worden om de gemeentelijke budgetten flexibel te kunnen inzetten. Dit “brede” voorstel zal in 2018 niet gerealiseerd worden. De inzet in 2018 gaat uit naar het flexibiliseren van (met name) de budgetten op personeelsgebied.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Relevante afwijkingen ten opzichte van huidig begrotingsjaar

 
Het te verwachten resultaat over 2018 over programma 5 van € 1,7 miljoen negatief, wordt onderstaand per thema toegelicht.

Thema 5.1 Een toekomstbestendige organisatie

Resultaat prognose: € 2,7 miljoen negatief.

Toelichting:
Bij de verschillende beleidsdomeinen zijn zowel over- en onderschrijdingen van loonkosten en inhuur zichtbaar. Op basis van extrapolatie van de werkelijke opleidingskosten tot en met augustus is een overschrijding van het opleidingsbudget te verwachten. Acties om dit verwachte tekort in te perken zijn reeds in werking gezet. De kosten van overige personeelslasten blijken hoger dan begroot en de geraamde detacheringsopbrengsten vallen lager uit dan verwacht. Daarnaast is de gemeente eigen risicodrager voor de uitkeringen aan medewerkers waarvan afscheid genomen moet worden vanwege boventalligheid of functioneren. Voor zover de kosten hiervan niet gedekt kunnen worden uit de vacatureruimte, hebben deze dus een negatief effect op het exploitatie resultaat. Gezamenlijk leidt dit per saldo tot een verwacht negatief resultaat van circa € 1,5 miljoen.

Noodzakelijke aanpassingen aan de Microsoft licenties (hogere security faciliteiten), aanvullende e-mail security protocollen en een uitbreiding van het aantal licenties zorgen voor eenmalige extra kosten van ruim € 0,6 miljoen.

Niet begrote huisvestings- en facilitaire kosten zorgen voor een overschrijding op het budget voor huisvesting van ruim € 0,4 miljoen. Meerwerk door de accountant bij de jaarrekening 2017 en externe advisering ten aanzien van de meerjarenverbeterplannen en sturing en beheersing binnen het sociaal domein zorgen voor niet begrote extra kosten van circa € 0,2 miljoen.

Thema 5.2 Solide financiën:

Resultaat prognose: € 1,0 miljoen positief.

Toelichting:
Als gevolg van minder leegstand van niet-woningen wordt een hogere opbrengst bij de onroerendezaakbelasting verwacht van € 0,6 miljoen. Hogere renteopbrengsten en lagere rentekosten zorgen voor een verwacht voordeel op het treasury resultaat van € 1,4 miljoen. In de begroting is rekening gehouden met een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting. Naar de huidige inzichten zal de gemeente over 2018 geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen, hetgeen leidt tot een verwacht voordeel van € 0,4 miljoen. Het restant van de stelpost Onvoorzien zal dit jaar niet worden ingezet. Dit levert een eenmalig voordeel van ruim 0,35 miljoen op.

Het saldo van de mei- en septembercirculaire (gemeentefonds) levert een aanzienlijk negatief saldo op. Het  doorschuiven van investeringen vanuit 2017 heeft een positief effect op het resultaat vanuit de kapitaallasten. Per saldo resteert hier echter een verwacht negatief resultaat van € 1,3 miljoen. Daarnaast laat het onderdeel Overige baten en lasten een negatief resultaat zien van € 0,8 miljoen. In het najaar van 2018 vindt nog een eenmalige restantuitkering aan de aandeelhouders plaats uit de verkoop van het netwerkbedrijf van Intergas. Het definitieve bedrag voor Breda is nog niet bekend, maar zal naar verwachting rond de € 0,3 miljoen liggen.