Basis op orde in Breda

Ambitie

Welke afwijkingen zijn er ten aanzien van de in de Begroting 2018 opgenomen ambitie te melden?

Welke afwijkingen zijn er ten aanzien van de in de begroting 2018 opgenomen ambitie te melden?

Op dit moment zijn er geen indicatoren die aangeven dat de ambities zoals verwoord in de begroting niet behaald zullen worden. De daadwerkelijke metingen vinden in de meeste gevallen pas aan het einde van het jaar of begin volgend jaar plaats en krijgen hun uitwerking in de jaarrekening.

De thema`s

Thema  4.1:

Veilig Breda

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

De activiteiten in 2018 hebben er toe geleid dat sommige activiteiten extra zijn aangezet, dan wel dat er extra activiteiten zijn opgepakt. De daadwerkelijke  uitwerking vindt u terug onder de Relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting – thema 4.1.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

De ontwikkelingen op dit vlak worden weergegeven onder de Relevante afwijkingen – thema 4.1.

Thema  4.2:

Dienstverlening

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

De verkiezingen en het referendum hebben om meer activiteit gevraagd dan dat er budget voor beschikbaar is gesteld. Dit resulteert in een tekort van circa €0,1 miljoen. Dit tekort wordt zoveel als mogelijk opgevangen door meevallers op andere vlakken.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

In 2018 is extra inzet gepleegd om de BAG-activiteiten correct uitgevoerd te krijgen.
De landelijke invoering van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging (Wkpb) zijn uitgesteld. Hierdoor is nog niet duidelijk hoe de financiële impact eruit komt te zien.

Thema  4.3:

Beheer van de openbare ruimte

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

Activiteiten verlopen grotendeels conform planning.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

De uitwerking van het project VANG heeft gevolgen voor het genoemde risico. De uitwerking daarvan vindt u terug onder Relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting – onder thema 4.3.

Thema  4.4:

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

Qua investeringen is de verbouwing van het stadhuis een zeer complex en veelomvattend project. Hierbij veroorzaken aanvullende werkzaamheden voortvloeiend uit voortschrijdend inzicht, tegenvallers samenhangend met de complexiteit van het monument, onvoorziene kosten en aanvullende gebruikers wensen een overschrijding op het beschikbare krediet met circa €0,5 miljoen.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

De krapte op de bouwmarkt en de explosief stijgende kosten van materialen en arbeid kunnen leiden tot hogere uitvoeringskosten dan waar in de planning voor 2018 rekening mee is gehouden.

Thema  4.5:

Open overheid

Wat willen we als afwijking op de in de begroting voorgenomen activiteiten rapporteren?

Als gevolg van het ontbreken aan beschikbare capaciteit is onvoldoende uitwerking gegeven aan de ambitie op het vlak van de internationale potentie van Breda.

Zijn er ten aanzien van risico's nog ontwikkelingen te melden?

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Relevante afwijkingen ten opzichte van huidig begrotingsjaar

Het te verwachten resultaat voor het jaar 2018 voor het programma Basis op orde in Breda bedraagt €5,8 miljoen negatief.

Thema 4.1. Veilig Breda
Prognose +/+ €0,5 miljoen
Het beeld uit de eerste Bestuursrapportage heeft zich de afgelopen periode doorgezet. Het thema Veilig Breda heeft een basis die op orde moet zijn, maar dient ook in te spelen op de actualiteit binnen de beschikbare middelen. Voorbeelden hiervan zijn de intensivering van toezicht op het project VANG, de extra inzet op de problematiek rond de Galderse Meren, extra surveillance in verband met aanhoudende droogte, de succesvolle aanpak op industrieterrein Hazeldonk, de deelname aan de Citydeal Zorg en Veiligheid in samenwerking met Tilburg, intensivering van het cameratoezicht rondom hotspots als het hostel aan de Nijverheidssingel en incidenten als gevolg van de georganiseerde misdaad. Met betrekking tot het toezicht op de extra droogte zijn we multidisciplinair een toekomstbestendig proces aan het inrichten.
Door de inzet op de sturing van de gemeenschappelijke regelingen VRMWB (= Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) en OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) zijn tegenover de lasten door intensivering tevens teruggaven te stellen  naast het actief verwerven van subsidies zoals de Citydeal Zorg en Veiligheid.
Hierdoor is naar verwachting een positief resultaat te verwachten van €0,5 miljoen op het thema Veilig Breda en het product Vergunningen dat in deze begroting nog onderdeel uitmaakt van het thema 4.2 Dienstverlening. Dit jaar is reeds gewerkt als keten veiligheid, vergunning, toezicht en handhaving, in de begroting 2019 wordt dit financieel zichtbaar.

Thema 4.2 Dienstverlening
Prognose  +/+ €0,2 miljoen
Voor het product vergunningen verwijzen we naar de toelichting zoals verwoord onder thema 4.1 Veilig Breda.
Op het product Publieksservice wordt voor €0,2 miljoen minder ingehuurd.

Thema 4.3 Beheer van de openbare ruimte
Prognose -/- €1,1 miljoen

Afvalservice (-/- € 0,8 miljoen)
Begin 2018 is de transitie van het inzamelsysteem (VANG) in Breda afgerond. De inhoudelijke en financiële effecten van VANG worden in het begrotingsjaar 2019 pas zichtbaar. De financiële effecten zijn wel opgenomen in de begroting 2018 en zorgen er derhalve voor dat er dit jaar een tekort ontstaat in de exploitatie van Afvalservice ter grootte van circa € 0,9 miljoen.
Als gevolg van meeropbrengsten uit de heffingen en vanuit Nedvang en andere voordelen in de exploitatie ontstaat er een voordeel van circa € 1,3 miljoen. Echter als gevolg van onvermijdelijke tariefaanpassingen, grotere hoeveelheden grondstoffen, hogere inhuur vanwege hoog ziekteverzuim, niet begrote overuren en extra kosten vanwege het wagenpark ontstaat een aanvullend negatief resultaat van circa € 1,2 miljoen.
Het verwachte totaal resultaat voor Afvalservice komt daarmee op circa € 0,8 miljoen negatief. Waarbij de voorziening circa € 0,5 miljoen kan dekken.
De gemeente Breda beheert administratief en operationeel de milieustraat van de gemeente Moerdijk. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de periode 2018-2021. De communicatie en uitvoering van de overeenkomst loopt in nauw overleg tussen gemeente Moerdijk en gemeente Breda, waarbij gemeente Moerdijk zelf de communicatie verzorgt aan haar burgers. Doordat de inkomsten en uitgaven van de gemeente Breda jaarlijks stijgen met € 0,6 miljoen dient hiervoor een begrotingswijziging te worden gemaakt.  

Beheer Openbare Ruimte (-/- €0,3 miljoen)

In de uitvoering van het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken zijn noodgedwongen meer noodreparaties uitgevoerd dan begroot (-/-€0,3 miljoen).  

Als gevolg van de storm in januari en de droogte deze zomer zijn meer bomen vervangen dan gepland en zijn de lasten naar verwachting €0,2 miljoen hoger dan begroot.

Thema 4.4 Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Prognose -/- €5,7 miljoen
Regelmatig monitoren wij onze panden op  hun boekwaarde. Ook de accountant kijkt daar kritisch naar. Voor  het Rat Verleghstadion bedraagt de afwaardering €5,7 miljoen vanwege de koopoptie die is aangegaan met NAC Breda.

Thema 4.5 Open overheid
Prognose +/+ €0,4 miljoen
In 2018 is begonnen met het uitwerken van de internationale potentie van Breda. Denk daarbij bijvoorbeeld aan internationale bereikbaarheid, acquisitie, expat-beleid en onderwijs. Als gevolg van het ontbreken van de benodigde capaciteit is nog onvoldoende uitwerking gegeven aan deze ambitie (€0,1 miljoen wordt niet uitgenut).
Ook bij de Raad (+/+€0,2 miljoen) en bij de Rekenkamer (+/+€0,1 miljoen) worden de beschikbare budgetten niet gebruikt.