Stand van zaken digitalisering

Informatiebeveiliging; wat is stand van zaken van opvolgen rapport rekenkamercommissie?

In de raadsbrief ‘voortgang informatiebeveiliging’ van afgelopen jaar is een stand van zaken gepresenteerd. De volgende toevoegingen worden hierop gedaan:

Aanbeveling 2, het Bredase beveiligingsbeleid wordt voor 2018/2019 functioneel geactualiseerd.

Aanbeveling 4, basisprogramma bewustwording medewerkers wordt 2018 afgerond. Richting raad wordt met het aanbieden van het  cyber risk beleid een informatiebeveiligingsworkshop aangeboden (wordt in verwezen in de Raadsbrief, maar hebben we nog niet uitgevoerd).

Aanbeveling 5, de privacy maatregelen Sociaal Domein worden momenteel in de algehele implementatie van de AVG meegenomen. De technische maatregelen uit het onderzoek zijn allemaal opgevolgd.

Welke andere initiatieven zijn er genomen op het gebied van digitalisering?

Om prioriteit te stellen en samenhang te bewaken in de digitaliseringsopgave van de gemeentelijke bedrijfsvoering is begin dit jaar de i-Strategie ontwikkeld en door het college vastgesteld. Deze bestaat uit zeven actielijnen en een afwegingskader. De volgende initiatieven worden benoemd:

In het kader van de actielijn ‘Verbeteren van de IT Governance’ is er een ICT Benchmark uitgevoerd, een instrument dat gebruikt wordt voor het in de grip houden van ICT kosten. De resultaten op het moment van schrijven door het onderzoeksbureau i.s.m. de deelnemende gemeenten nog verder verfijnd.
In het kader van de actielijn ‘Optimaal gebruik maken van data en informatie’ is er op basis van  Business Intelligence technologie een intern dashboard voor het sociaal domein ontwikkeld. Tevens is het eerste deel van een Dataware house omgeving gerealiseerd, een belangrijke stap om datagedreven werken mogelijk te maken.

Verder wordt vanuit de actielijn ‘Digitaal werken en informatiebewust werken’ het nieuwe gemeentebrede zaaksysteem geïmplementeerd; een Cloud oplossing die bijdraagt aan de behoefte en noodzaak om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Tevens is vanuit deze actielijn een grote hoeveelheid dossiers is gedigitaliseerd.

Om de informatieveiligheid en privacy te waarborgen wordt de opzet AVG-advies en -toetsing en ENSIA herzien. Zie ook de vraag over privacy.
Ook op gebied van informatievoorziening wordt samengewerkt met andere overheden en partijen, dit is benoemd in de actielijn ‘Samen staan we sterker’. In het bestuurlijke netwerk Brabantstad is meegewerkt aan het opstellen en onderkennen van de spelregels sensor data. Deze richtlijn beschrijft hoe om te gaan met gegevens die vergaard worden in de openbare ruimte middels sensoren.

Daarnaast is in samenwerking met de Provincie en de B5-gemeenten de haalbaarheid onderzocht van een glasvezelnetwerk, de zogenaamde Brabantring. De meerwaarde hiervan richt zich op enerzijds het vergroten van de connectiviteit in Noord-Brabant op een veilige manier en anderzijds het verlagen van bedrijfsvoeringskosten Op basis van het onderzoeksresultaat wordt een aanvullend onderzoek per gemeente voorbereid om een beter beeld te krijgen van de exacte kosten en baten.

Tot slot, de actielijn ‘Van buiten naar binnen’ richt zich op het centraal stellen van de behoefte van de Bredanaar. Hiervoor hebben we het Online participatieplatform, Plan Breda beschikbaar gesteld.

Masterplan Digitalisering
Het voorgaande heeft betrekking op digitalisering van de bedrijfsvoering. Er is echter ook sprake van een digitale transitie die in de stad en maatschappij plaatsvindt. Digitalisering in deze context staat voor een technologische verandering in de stedelijke- en maatschappelijke omgeving, merkbaar voor iedereen. De mogelijkheden zijn groot en aansprekend, zoals zelfrijdende auto's, zorgrobots, slimme straatverlichting, supersnel internet en blockchain waarmee processen veel slimmer ingericht kunnen worden. Op diverse terreinen zijn er in Breda succesvolle eerste digitale stappen gezet.  
Maar er ontstaan ook (ethische) vraagstukken; welke veranderingen komen er op ons af, kan iedereen mee in deze ontwikkeling? Hoe is de privacy gewaarborgd? Hoeveel vertrouwen hebben we in een algoritme? En is de mate van connectiviteit in Breda wel voldoende als alles aan alles wordt gekoppeld (Internet of Things)? Kortom, zijn we klaar voor de toekomst en hoe willen we er op reageren?
In het komende jaar wordt daarom onderzocht wat de betekenis is van digitalisering voor de toekomst van Breda en leggen we de gewenste richting vast in een masterplan. De voorbereidingen hiertoe zijn gestart.